Информационна кампания ще разяснява предимствата на биопроизводството в Сопот

ПОКАНА

По инициатива на Министерство на земеделието и храните съвместно с Националната служба за съвети в земеделието

Информационна кампания ще разяснява предимствата на биопроизводството

Министерство на земеделието и храните съвместно с Националната служба за съвети в земеделието(НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и Мобилни общински офиси (МОО) започват от 7 ноември информационна кампания на тема „Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г.“ за предимствата на биопроизводството, под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“.

Частта от информационната кампания, провеждана от Мобилните общински офиси  на НССЗ се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информационните събития имат за цел да запознаят заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство, условия за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.) и изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

За целта на 14.11.2023 г., от 10:00 часа, в зала в читалище „Иван Вазов“,  гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 53, НССЗ и експертите от Мобилен общински офис Карлово, организират информационно събитие, на което участниците ще бъдат информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни. На участниците ще бъде разяснена необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията. Присъстващите ще получат и информация за възможностите за подкрепа, с конкретните ставки за подпомагане в сектора, като ще се представят и добри практики от биопроизводството на други страни.

Всички презентации от проведената национална информационна кампания ще бъдат предоставени за ползване на земеделските стопани.

Свързани статии