Възможности за създаване на малък бизнес чрез мярка „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“

Продължаваме с представянето на възможностите, които предоставя Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 г. на МИГ Карлово. Това е една от традиционно най-интересните мерки – „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“.
Чрез тази интервенция се предвижда предоставяне на подкрепа за инвестиции за развитие на икономически дейности, което ще спомогне стопанствата в България да се диверсифицират към други неземеделски дейности и да минимизират риска от нестабилност на доходите.

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) се разработва по проект BG06RDNP001-19.610-0014-C02 „Подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване на активното включване на общността и създаване на МИГ Карлово за прилагане на подхода ВОМР“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Микропредприятията са огромния процент предприятия на територията на община Карлово и са ключова предпоставка за наличието на работеща местна икономика. Ключов фактор са и за конкуренцията и работещите пазари, а оттам и за цялостното икономическо развитие на региона. Те са най-много и най-ясно изразени в секторите „Търговия“, „Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“, както и в сектор „Строителство“.

Инвестициите допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва да са свързани с развитие на услуги в различни сектори на икономиката и други производствени неземеделски дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Необходимо е насърчаването на различни производства, базирани на алтернативни производствени процеси. Икономическото развитие следва да улесни стопанската дейност и да стимулира насърчаването на местната конкурентоспособност, постигане на жизненост на населените места и качеството и стандарта на живот, както и да се подобри степента на развитие на човешкия капитал и инфраструктура.

Селският туризъм например, се развива през последните години и постепенно започва да конкурира традиционните видове туризъм не само в общината, но изобщо в България. За населените места, които притежават природни, исторически, културни и екологични дадености, каквито са повечето места в община Карлово, туризмът се превръща в икономическа дейност, която може да оживи местната икономиката. Подходящо е да се развиват алтернативни форми на туризъм, допълващи местата за настаняване.

Диверсификацията на икономиката може да се постигне чрез развитие на икономически дейности на практика във всяка една област, извън земеделските дейности. Приоритет през новия програмен период се очертават дейности, свързани с опазването на околната среда, цифрови и творчески индустрии, мехатроника, ИКТ базирани технологии, иновации в здравеопазването и социалните услуги, различни други технологии, иновативни за региона.
Инвестирането в микропредприятия в информационния и технологичен сектор и създаването на творчески продукти, могат да бъдат двигатели за създаване на работни места в областта на технологично управление, на технологии за дистрибуция (обединяване на пазарни центрове в дигиталното пространство), с цифровите технологии, информационни продукти за автоматизация и роботизация на производствени процеси и др.

Съществува възможност например, да се развива бизнес насочен към по- добро оползотворяване на остатъците от селскостопанското производство. Или насърчаване на инвестиции в областта на здравеопазването и социалните услуги, които са ключови за преодоляване на множество здравни проблеми и предизвикателства като достъпни, качествени, здравни и социални услуги, преодоляване на здравните и социални неравенства, оптимизиране на извънболничната помощ.

Може да се инвестира в мобилни здравни услуги максимално близки до здравните нужди на населението. Повишаване на търсенето на дългосрочни грижи сред възрастното население в контекста на демографското застаряване, извеждат на преден план необходимостта от междусекторно взаимодействие и прилагане на интегриран подход в грижата за възрастните хора и хората с увреждания.

Например инвестиции в социални услуги свързани със социализирането на деца с увреждания и деца с хронични заболявания чрез подходяща инфраструктура за дневни центрове или други подходящи форми за предоставяне на услуги. В дневните центрове могат да се предлагат комплекс от социални услуги, свързани с образователно и професионално обучение, игрови занимания и индивидуални програми или групови програми за социално включване. т.е. обновяване на материалната база за дневни центрове за занимания или спортни площадки адекватни на техните нужди.

Също така чрез прилагане на интервенцията има възможност да се стимулират творческите занаяти, които са част от културното наследство и традиции.

Кандидатите могат да бъдат:
• физически лица, регистрирани като ЕТ или занаятчии;
• юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията, Закона за занаятите; ЗЮЛНЦ;
• сдружения, регистрирани като ДЗЗД;
• земеделски производители, които кандидатстват за дейности извън земеделските;
• да са регистрирани на територията на община Карлово;

В обхвата на интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.
Инвестициите допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва да са свързани с развитие на услуги в различни сектори на икономиката и други производствени неземеделски дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и дейности, които са насочени към развитие на занаяти.
Инвестициите включени в проектното предложение трябва да са придружени от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ), издадени по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ.
Допустими са инвестиции в материалните и нематериални активи, в това число машини, съоръжения, оборудване, включително и недвижима собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност. Инвестициите включени в проектното предложение трябва да са в съответствие с параметрите и дейностите, обект на подпомагане и включени в разработения бизнес план. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Минимален размер на допустимите разходи за едно предложение за инвестиии – 15 000 евро.
Максимален размер на допустимите разходи за едно преложение за инвестции – 200 000 евро.
Финансовата помощ е в размер до 65% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи.
Максималните нива на подпомагане не може да надхвърлят максималния интензитет на помощта, посочен в член 73, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2021/2115

СВОМР подлежи на задължително обществено обсъждане и първоначален вариант ще бъде представен скоро пред местната общност.
Община Карлово полага усилия за въвличане на гражданското общество, както и в изграждането на местен капацитет за управление на МИГ Карлово, за да може да се очакват и най-добрите резултати за всички граждани и местно общество.

Можете да коментирате, да давате мнения и предложения на email: [email protected]

Свързани статии