Възможности за бизнеса чрез мерките по програма „Иновации и конкурентноспособност в предприятията“ 2021-2027 г., които намират място в Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 на МИГ Карлово

 Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) се разработва за периода 2023 – 2027 г. по проект BG06RDNP001-19.610-0014-C02 „Подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване на активното включване на общността и създаване на МИГ Карлово за прилагане на подхода ВОМР“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Бизнесът в община Карлово е представен чрез микро, малки, средни и големи предприятия. Общият брой нефинансови предприятия, без предприятията от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, 2021 г. са над 1 600, а наетите лица е тях са над 7 600 души.

Кандидати, които не са допустими по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ 2021 – 2027, са микро предприятия, които са регистрирани и осъществяват своята дейност в селски район или такива от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, които са бенефициенти по мерките от програмата за развитие на селските райони.

Приоритет по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ 2021 – 2023 ще се дава на предприятия, попадащи е обхвата на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027г.: “Информатика и ИКТ“,  „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“,

Мерките, които са залегнали в проекта на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Карлово по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ са следните:

Интервенция 1: Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии

Допустими дейности са свързани с повишаване на иновационната и инвестиционна активност на предприятията като например:

 • Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията научно-иновационна и развойна дейност (НИРД) и иновации: разработване на иновации от страна на предприятията в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията в тематичните области на ИСИС, като въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация;
 • Подкрепа чрез инвестиции в рисков капитал за създаване на нови и развитие на иновативни предприятия – приоритетно ще бъдат подкрепяни предприятия с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги, които не са свързани с трансфер на технологии;
 • Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн. и др.

Интервенция 2: Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика

Допустимите дейности са в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци, както следва:

 • По-ефективно използване в производството на природните ресурси, вкл. вода, в т.ч. намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването на странични продукти и вторични суровини;
 • Увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите;
 • Подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите, вкл. рециклирането на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;
 • Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на тези вещества с по-безопасни алтернативи;
 • Удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението, разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на продукти;
 • Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране. Ще се предоставя подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води;
 • Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото. Ще се насърчава промишлената симбиоза между предприятия по веригите на стойността;
 • Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление;
 • Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.

Допустими бенефициенти и по двете интервенции: Малки и средни предприятия

Безвъзмездна финансова помощ: 50%

СВОМР подлежи на задължително обществено обсъждане и първоначален вариант беше представен на 11.12.2023 г. в община Карлово пред местната общност.

Можете да коментирате, да давате мнения и предложения на email: [email protected]

Свързани статии