Ученици от Клисура на стаж в ПК „Теодоси Марков“ в Розино/СНИМКИ/

През учебната 2022-2023 година в ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура ученици от 12 клас, специалност „Бизнес администрация“, професия „Офис мениджър“ и от 11 клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професия „Оперативен счетоводител“, участват в Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците ще отработят общо 240 часа на реални работни места в Потребителна кооперация „Теодоси Марков“ – с. Розино.

Практиката на учениците по проекта започна през месец декември 2022 г. и ще продължи до 30 юни 2023 г. След приключване на практиката учениците ще получат сертификат и стипендия от 372 лв. А най-важното е, че учениците ще придобият практически умения, които ще са им полезни за усъвъшенстване на знанията по теория, получени в гимназията, за стартиране на собствен бизнес, за кариерно ориентиране за продължаване на висше образование.

Свързани статии