Изпълнение на проект за подготовка на дейности за изготвяне на Стратегия на МИГ Първомай-Димитровград

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДБФП № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. – „ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ”, ФИНАНСИРАН ОТ ПРСР, ПРИОРИТЕТНА ОС: ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО LEADER (ВОМР), BG06RDNP001-19.610 – ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“, МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г..

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ ПЪРВОМАЙ – ДИМИТРОВГРАД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ (административен договор) № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. (ДБФП №РД50-57/20.03.2023г.) за изпълнение на „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
Сума на проекта: 48 748.72 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 48 748.72 лв. (100 %¬)
Средства от ЕЗФРСР – 43 873.85 лв. (90 %)
Национално съфинансиране- 4 874.87лв. (10 %)

Начална дата на изпълнение на проекта: 20.03.2023 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 20.09.2023 г.
Изпълнението на цялостния проект включва подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ. Териториалното покритие на МИГ обхваща цялата територия на община Първомай и част от населените места на община Димитровград, а именно:
За община Първомай : гр. Първомай, с. Бяла река, с. Брягово, с. Градина, с. Виница, с. Драгойново, с. Православен, с. Крушево, с. Караджалово, с. Добри дол, с. Дълбок извор, с. Поройна, с. Татарево, с. Езерово, с. Воден, с. Буково и с. Искра.
За община Димитровград – с. Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково, с. Върбица и с. Бодрово. ОБЩО: 22 населени места
По Дейност 1 от проекта – популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР се проведоха 7 бр.информационни срещи за минимум 10 участника на среща и 8бр. информационни срещи за минимум 20 участника на среща.Срещите се проведоха в населените места на община Първомай (с.Бяла река, с.Брягово, с.Православен, с.Градина, с.Виница, с.Крушево, с.Драгойново), както и в населени места от територията на община Димитровград, а именно: (с.Скобелево, с.Сталево, с.Ябълково, с.Върбица, с.Бодрово).
На срещите се информира местното население за етапите на подготовка на СВОМР, възможностите за включване на фондове от различните Европейски структурни и инвестиционни фондове, програми, съответните мерки и възможностите за участие на местната общност. Провеждането на информационната кампания за възможностите за многофондово финансиране по различните Оперативни програми и насърчаването на всички заинтересовани страни за активно участие в процеса на планиране и подготовка на Стратегията имаше за цел дефиниране на приоритетите и направленията за бъдещото местно развитие на територията.
Изготвена е интернет страница на Сдружението със следния електронен адрес: www. migparvomai.com. Изработиха и се доставиха информационни табели, информационен банер, информационни брошури, рекламни химикали и тефтери, необходими за събитията по проекта.
До края на месец юли 2023г. предстои и изпълнението на дейност 2 – Обучение на местни лидери и заинтересовани страни по различни населени места на територията на МИГ, а именно:18.07.2023г. и 26.07.2023г. – гр.Първомай, 20.07.2023г.- с.Бодрово, 27.07.2023г. – с.Караджалово.
Продължава и изпълнението на дейност 3 от проекта – Проучвания и анализи на територията, в рамките на която ще бъдат изготвени анализи:
– Социално -икономически анализ на територията на МИГ в това число: географски, демографски, социално-културни,икономически, инфраструктурни и административни характеристики на територията, SWOT – анализ. Идентифициране на основните проблеми на територията и анализираните сектори, извеждане на препоръки и възможни начини за преодоляване на идентифицираните проблеми, както и препоръки по какъв начин Стратегията за ВОМР би могла да адресира идентифицираните проблеми и да използва и доразвие силните страни на региона.
– Проучване и анализ на нагласите на местните общности, идентифициране какви са проблемите според тях и какви са възможните начини за решаването им, изводи и препоръки за устойчиво местно развитие.
Паралелно с всички дейности се изпълнява и дейност 4-Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията. По тази дейност предстоят да бъдат обявени 3 бр. обществени обсъждания на проекта на стратегията, за което ще бъде обявена допълнителна информация на сайта на Сдружението.
www.eufunds.bg
Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Договор №BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”,финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.610, Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
п.к. 4270 град Първомай, община Първомай, област Пловдив, ул.” Братя Миладинови-юг ” №50, email: [email protected], интернет адрес: www. migparvomai.com;

Свързани статии