Читалища в Брезово закупуват нови фолклорни костюми по линия на Мярка 21 от СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Две читалища в община Брезово ще закупят нови тракийски фолклорни костюми по Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружението.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е с одобрена процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 21, чрез която ще финансира НЧ „Отец Паисий 1876 – гр. Брезово“ и НЧ „Лъч -1918 г.- с. Борец“.

Приемът по мярката стартира в края на 2022 г., а двете читалищата в община Брезово подават своите проекти през 2023 г., като и двата проекта касаят закупуване на фолклорни костюми, необходими за нуждите на самодейците им.

НЧ „Отец Паисий 1876 – гр. Брезово“ кандидатства за закупуване на общо 38 бр. тракийски фолклорни костюма, които ще допринесат за най-пълното и автентично представяне на местните фолклорни обичаи от малките и големи самодейци. Идеята на проекта е насочена към съхраняването и развитието на местното културно наследство, опазване на местния фолклор, на културните ценности и взаимоотношения между поколенията, възпитаването на родолюбието, и опазване духа на местните традиции и обичаи. Проектът е одобрен и договориран, предстои неговото изпълнение и финансиране.

НЧ „Лъч -1918г.- с. Борец“ се опитва да възроди и съхрани местният фолклор, както и да утвърди културните взаимоотношения между поколенията, чрез закупуването на тракийски фолклорни носии за самодейната певческа група към Читалището. Кандидатът ще осигури 17 бр. нови тракийски носии за своите самодейци.
ю
Екипът на Местната инициативна група им желае успешно реализиране на проектите и много творчески изяви на самодейните групи с новите фолклорни костюми.

Свързани статии