Председателят на ВКС с предложение да се анализира натовареността в съдебните органи

Необходимо е да се направи подробен анализ на натовареността в съдебните органи, по критерии различни от тези, които са изискуеми от официалната статистика. Такъв анализ много по-обективно ще разкрива картината на действителната натовареност в съдилищата. Това предложи председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Двамата бяха гости на проведеното днес Общо събрание на Апелативен съд – Пловдив за годишния отчет.

Галина Захарова апелира към съдиите за подкрепа на тази идея, тъй като  анализът ще е база за следващата стъпка, а това е борбата за неотменимо право на съдиите сами да  определят  необходимия и достатъчен брой квалифициран човешки ресурс. Следващия момент е съдействие в насока определяне на общи правила, по които ще се направи избор към заемане на свободните щатни бройки и избор на съдии за повишаване и преместване, които правила да станат основа на една бъдеща законодателна промяна.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви: „Аз напълно подкрепям тази идея – да се направи цялостен анализ на всеки един съд от най-ниското до най-високото ниво“.

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените апелативни съдии в страната. Въпреки това, 80 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и над 90 % са потвърдените или изменени от Върховния касационен съд.

Над две трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени, а останалите – наказателни. Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2021 г.

В доклада е посочено, че въпреки натовареността на магистратите, тя не се е отразила на качеството на правораздаването.

„Към  края на отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 5 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии от окръжните съдилища. Действителната натовареност на съдиите остава висока, като при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната, Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, отбеляза в доклада си Магдалина Иванова.

Средномесечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е увеличен на 7.85 броя на съдия, а по отношение на свършените дела тя е 6.58 броя.

През 2021 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2 304 бр. От тях 642 бр. са били наказателни, 685 граждански, 977 търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2021 г. са в общ размер 2 599 бр. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнатите от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. За цялата отчетна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо  2 177 бр. дела.

В доклада е отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. В сравнение с останалите съдилища в страната от това ниво, в челната тройка по натовареност са окръжните съдилища в Пловдив, Хасково и Стара Загора. Направен е обобщен анализ на работата и натовареността на съдиите от 27-те районни съдилища в апелативния район.

Участие в събранието взеха председателите на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали.

Свързани статии