Водата в Стрелча продължава да е негодна за пиене

„ВиК-С“ ЕООД Стрелча уведомява гражданите и гостите на град Стрелча, че след дезинфекциране и обеззаразяване на всички водоснабдителни съоръжения бе извършено пробонабиране и изследване на водата на 01.07.2019г.

Резултатите показват несъответствие с изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Дружеството би могло да им влияе само при краткотрайно замътняване /2-3дни/ на водата от водоизточника или наличие на функциониращ вторичен утаител на ПСПВ, какъвто няма. Водата от водопреносната мрежа не отговаря по качество за питейни нужди.

Свързани статии