Държавата ще плаща таксата за следване при сключен договор с работодател

Държавата ще плаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена днес от правителството наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране на обучението.

Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на наредбата. Листата ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на таксите.

Министерският съвет, по предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани в страната, които имат право да сключват договори със студентите. В него ще бъдат посочвани специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за договор.

Студентите с такъв контракт няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване те ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 г., в които ще получават възнаграждение в размер не по- малко от средната основна заплата в предприятието.

Наредбата се приема в изпълнение на промените в Закона за висшето образование, като основна цел е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Нова Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ пък ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. По нея ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката.

Предвиждат се и обучения по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. компетенгностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование. Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко ще се издава сертификат, въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и – където е приложимо – интердисциплинарния подход в обучението.

Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели също да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове.

Ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители. Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата възлиза на 2 млн. лв. за следващите 2 години./Вестник Марица

Свързани статии