Отчитат дейността на Общинския съвет в Първомай за първото полугодие

Председателят на ОбС – Първомай Светозар Славчев представи отчет за дейността му през първите 6 месеца на 2024 година. Това е изискване съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 161предложения от кмета на общината, заместник-кметовете, кметове на кметства, молби от граждани и юридически лица, които са резолирани по компетентност, в по-голямата си част са обсъдени от постоянните комисии и са трансформирани в актове на Общинския съвет. През отчетния период са проведени 6 редовни заседания на Общинския съвет, на които са…

Прочети още