Обявяват нови три защитени зони по „Натура 2000“ в Пловдивско

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира всички заинтересовани страни и граждани, че са изработени проекти на заповеди за обявяване на три защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадащи изцяло или частично на територията на институцията. Това са защитени зони „Река Каяклийка“, „Река Омуровска“ и „Река Пясъчник“. В тях са предвидени забрани, ограничения и препоръки, мерки за постигане целите на опазване на зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“, режим на дейности, подлежащи на съгласуване и одобрение. Проектозаповедите,…

Прочети още