Фестивал на МИГ Първомай събра местни производители и млади фолклорни таланти на празнична фиеста/ВИДЕО/

Фестивално събитие събра производители от местни фирми и изпълнители от ученически и читалищни клубове в Първомай. Старт на празника, организиран от МИГ Първомай, беше даден от кмета на общината и председател на Сдружението Николай Митков. Фестивалът е в изпълнение на „Пилотен проект на МИГ Първомай 2016”, финансиран от ПРСР за периода 2014-2020 г. След официалното откриване кметът разговаря с местните производители и опита от техните продукти. Пред камерата на ПБ Новинар Николай Митков чу проблемите и радостите на хората, заети в този бранш. Много от тях са в готовност, щом…

Прочети още

Кметът на Първомай получи договора за изпълнение на „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ“

На 6 юли 2023 година, В Министерството на земеделието и храните, кметът Николай Митков получи Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. ДБФП №РД50-57/20.03.2023г.) за изпълнение на „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), BG06RDNP001-19.610 – Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,…

Прочети още