ПГ „Ген. Владимир Заимов“ с нов, модерен кабинет за теория и практика по две специалности/ВИДЕО/

През месец април 2021 г. в ПГ „Ген. Владимир Заимов” е оборудван специализиран кабинет по теория и практика за професиите „Мехатроника” и „Техник на прецизна техника ”. Средствата за кабинета са осигурени по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Оборудването включва преносими компютри, кабелен и безжичен интернет, голям екран за визуализиране на учебния материал, автоматизирана система за обучение „Automate-200” с лабораторен компресор. Основното предназначение на обучителната система е да се осигури възможност на учениците да симулират проблеми в областта на пневматиката, електричните и електронните измервания и да намират възможните решения.

Със средства по проекта са закупени и интерактивни помагала за работа в електронна среда, а също и учебници с разработени теми и упражнения по хидравлика, пневматика, електрически и екектронни измервания за всички ученици. С провеждането на учебни часове в този кабинет ще се повиши съответствието на професионалното образование и обучение с реалната работна среда и ще се създаде възможност за повишаване на качеството на подготовка на бъдещите специалисти.

По този начин ще създадем условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса.
ПГ „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот участва в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ със 155 ученици от 7 паралелки (8-10 клас).

Учениците се обучават в пет професии – Мехатроника, Техник на прецизна техника, Организатор интернет приложение, Хлебар-сладкар и Готвач. Основни партньори на ПГ „Ген. Владмир Заимов” по проекта са: „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, „СКФ Беарингс България” ЕАД, „Изкупи ме” ЕООД, „Дерби – 97П” ЕООД, „Алмонд 2018” ЕООД, „ХОУП – 07” ЕООД.

За всички ученици са закупени работни облекла за провеждане на часовете по учебна и производствена практика.
До края на учебната 2020/21 година ще бъде организиран пробен стаж на реални работни места заедно с фирмите партньори по проекта.

Свързани статии