За близо два милиона подменят уличното осветление в община Калояново

Община Калояново спечели проект за подмяна на уличното осветление по процедура “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Младен Кичев. Местната власт ще започне подмяна на осветлението на Общината с ново енергоефективно.

Проектното предложение предвижда „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на населените места – с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, с. Житница, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Ръжево, с. Горна махала, с. Бегово, с. Главатар, с. Иван Вазово, с. Песнопой, с. Отец Паисиево, с. Песнопой и с. Сухозем и с. Калояново“. То ще бъде финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“. Общата стойност на инвестицията е 1 872 193 лв.

Проектът е насочен към енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление във всички населени места на територията на община Калояново. Предвижда се прилагането на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели осветителни тела с висок разход на енергия с нови LED димируеми осветители 4650 броя, така и внедряване на автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление. По този начин ще се постигне цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление в населените места на територията на община Калояново.

След реализирането на проекта ще се постигне високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжка на системата.

Свързани статии