РИОСВ изиска от кметовете на Пловдив, Карлово и Асеновград да засилят мерките срещу пожари в сметищата

Предвид продължителния период с екстремни дневни температури и с оглед на метеорологичната прогноза за топло и ветровито време, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Ивайло Йотков, изпрати писмени предписания на кметовете на Пловдив, Асеновград и Карлово за засилване на противопожарните мерки в  регионалните депа за битови отпадъци, разположени на територията на техните общини.

В качеството им на собственици от градоначалниците е изискано да спазват стриктно мерките, условията и правилата за пожарна безопасност, разписани в издадените им комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда и изискванията, определени в наредбите към Закона за управление на отпадъците и Плановете за експлоатация.

За гарантиране на нормалното функциониране на депата за твърди битови отпадъци  на кметовете е предписано да засилят контрола по наблюдение на депата и прилежащите територии, да се подсигурят достатъчно количество земни маси и непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци в края на работния ден да се осъществява запръстяване. Сред задължителните препоръки на екоинспекцията, целящи намаляване риска от възникване на аварийни ситуации, са производствените отпадъчни води, които се събират в ретензионните басейни да се използват регулярно за оросяване на отпадъците, както и да се следи стриктно спазването на забраната за тютюнопушене и огневи работи на територията на съоръженията.

При евентуално възникване на пожар незабавно трябва да бъдат уведомени компетентните структури на ПБЗН, телефон 112 и РИОСВ – Пловдив.

Снимката е илюстративна

Свързани статии