Представят възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2024 г. в Първомай

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредица от информационни събития за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от СПРЗСР 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г.

Информационните събития се финансират изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

За целта на 30.05.2024 г., в гр. Първомай от 10:00 часа експертите от Мобилен общински офис Асеновград организират в зала  на ул. „Братя Миладинови – юг“ №50, информационно събитие, на което участниците ще запознаят заинтересованите лица с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от СПРЗСР 2023– 2027г. през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

В първата част на информационното събитие присъстващите ще се запознаят с възможностите за финансово подпомагане на дейността на зем. стопани по интервенциите за „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.

Във втората част на срещата присъстващите ще се запознаят с условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.

Свързани статии