Отчитат дейността на Общинския съвет в Първомай за първото полугодие

Председателят на ОбС – Първомай Светозар Славчев представи отчет за дейността му през първите 6 месеца на 2024 година. Това е изискване съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В деловодството на Общинския съвет през периода са постъпили 161предложения от кмета на общината, заместник-кметовете, кметове на кметства, молби от граждани и юридически лица, които са резолирани по компетентност, в по-голямата си част са обсъдени от постоянните комисии и са трансформирани в актове на Общинския съвет.

През отчетния период са проведени 6 редовни заседания на Общинския съвет, на които са приети общо 77 решения. Работата на Общинския съвет е съобразена с нормативните изисквания. Няма сигнали, оплаквания и констатации за допуснати нарушения на закона или правилника.

С две решения са изменени 2 Наредби – за спортните обекти и за определянето на местните данъци и такси.

Приети са програми за разпореждане с имотите, за закрила на детето, за развитие на туризма.

ОбС е приел Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата.

Най-голям е броят на приетите решения относно продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, решения за отдаване под наем на недвижими имоти и даване на съгласие за промени и прилагане на регулации.

С осем свои решения Общинският съвет отпусна еднократна финансова помощ на граждани от общинския бюджет.

Доволен съм, че всички общински съветници взимат активно участие в работата на Об, сподели председателят Светозар Славчев. Той каза още, че няма върнато нито едно решение по незаконосъобразност, което е атестация за добрата работа. /plovdivnow.bg

Свързани статии