Обсъждат публично бюджета на община Сопот

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2024 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот , каня жителите, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, представителите на граждански сдружения, общинските съветници, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Сопот за 2024г..

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2024г. /сряда/ от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ в град Сопот.

Становища и предложения във връзка с проектобюджета на Община Сопот за 2024 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Сопот.

СТАНИСЛАВ СТОЕНЧЕВ
Кмет на община Сопот

Свързани статии