Карлово: Собствениците на кучета трябва да ги регистрират до 29 февруари

Община Карлово отправя апел към всички собственици на кучета, които не са регистрирали и декларирали своите домашни любимци, да го направят до 29.02.2024 г.
Напомняме, че при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в Общината по постоянен адрес.

Необходимо е да се подаде Декларация по образец и да се заплати такса в Общинска администрация – Карлово, или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ, удостоверяващ целта на ползването му.

Таксата е в размер на 12.00 лева и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

От заплащане на такса са освободени собствениците на:

– кучета на лица с увреждания;
– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
– кучета, използвани за опитни цели;
– кучета, използвани от Българския червен кръст;
– кастрирани кучета;
– кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
– ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
– кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от такса, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец, независимо от породата и целта на отглеждането му.

След подаване на декларация и заплащане на такса в Общинска администрация Карлово или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място – за притежаване на куче, Вие ще получите „Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче“. Регистрационният талон и ветеринарномедицинският паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.

Свързани статии