Единодушно приеха новия бюджет на община Брезово

В община Брезово единодушно приеха бюджет 2024 г. От общо присъстващи 12 общински съветника нямаше нито един въздържал се или против. Тазгодишната рамка на бюджета е 17 070 557 лв., съобщи кметът на общината инж. Калин Калапанков.

От тях приходи за делегирани от държавата дейности са 8 546 237 лв., от местни дейности 8 524 320 лв.  За читалищата са отделени 60 000 лв., за сравнение миналата година те са били 40 000 лв. За културата са предвидени 65 000 лв., ще има средства и за читалищата на територията на община Брезово. За спорт и спортни дейности сумата от 30 000 лв. през миналата година се завишава на 126 000 лв. 60 000 лв. е субсидията за организации с нестопанска цел, а отделно за развитието на спорта сумата се увеличава от 55 000 лв. през 2023 г. на 87 000 лв. през настоящата година.

За детските градини са заложени капиталови разходи в размер на 144 000 лв.. Парите са тройно увеличени в сравнение с миналогодишните. Дофинансирането от общината в училищата е 88 000 лв., капиталовите разходи от общината са 90 000 лв. За сравнение миналата година сумата е била едва 1 500 лв.

За сметосъбиране , почистване и озеленяване са заделени 904 000 лв. За социалния патронаж, който е изцяло общинска издръжка, местната власт е предвидила 458 000 лв.

Капиталовата програма на община Брезово е в размер нае 7 941 000 лв.

По програмата за общините са осигурени 10 млн. лв. Те са отпуснати от националния бюджет  за инвестиционната програма. С тях ще се прави реконструкция на два общински пътя и на част от водопроводна мрежа в град Брезово. Тези 10 млн. не са включени в бюджета на общината, а са осигурени отделно, обясни кметът инж. Калин Калапанков.

Свързани статии