ВМЗ набира оферти за избор на изпълнител за проектиране и изграждане на складови помещения

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за проектиране и изграждане на складови помещения по технически задания.

1 Информация относно заданието.

Складовете са 6 /шест/ броя от сглобяема метална конструкция със стени и покрив от ламарина. За всеки склад има отделно задание с размери и ситуация, които ще бъдат предоставени на кандидата при огледа.

2.Време и място за извършване на огледа

Складовете са ситуирани на основна площадка на „ВМЗ“ЕАД гр. Сопот

Огледите ще се извършват в периода 10.02.2023г – 21.02.2023 по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /ЕГН/, марка и номер на автомобила. До оглед ще бъдат допуснати фирми притежаващи удостоверение по т. 3.1, което да бъде представено в имейла със заявката.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група /кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории -от първа до пета категория/;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

3.8. Предимство ще бъде притежаването на сертификат ISO 3834-2 / ЕN 1090-2 за качество при заваряване чрез стопяване на метални материалии изпълнение на стоманени конструкции;

4. Изискване към офертите:

4.1 Срок на валидност,

4.2. Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертите,

4.3. Срок за изпълнение,

Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи:
– Документите, определени според изискванията по т. 3;

– Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

– Декларация за конфиденциалност;

6. Критерий за оценка и избор на победител :

– Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

– Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

– Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

Срок за подаване на документи
Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 27.02.2023г.

Свързани статии