Такса „Битови отпадъци“ в община Карлово няма да се увеличава и през 2024 година/ВИДЕО/

За втора поредна година такса „Битови отпадъци“ в община Карлово няма да бъде увеличена. Това реши Общинският съвет на заседание на 21 декември по предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов. След поименно гласуване, със 17 гласа „за“ и 15 „въздържал се“, ОбС одобри План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определи размера на такса смет за 2024 година. „Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са регламентирани в Закона за местните данъци и такси. В ежегодната план-сметка за поддържане на чистотата се включват разходите, необходими за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи и др./; събиране, в това число и разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и мониторинг на депата за битови отпадъци.“, каза д-р Кабаиванов.

Приета бе и Програма за развитие на туризма в община Карлово за 2024 година. 18 съветници гласуваха „за“, а 14 – „въздържал се“ в подкрепа на докладната, внесена от кмета на общината. С пълно мнозинство бе приета предложената Програма за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта през следващата година.

Сформиран бе Общински консултативен съвет по въпросите на младежта и бе приет Правилник за организацията, дейността и функциите му.

ОбС избра председателя Доньо Тодоров за свой представител в Областния съвет за развитие през мандат 2023-2027 година.

Всички решения, взети на заседанието на 21 декември, ще бъдат публикувани в интернет страницата на Общината Карлово в законоустановения срок.

Преди сесията деца от ДГ „Първи юни“ в Карлово изнесоха празнична програма, а малки коледарчета нарекоха да бъде здраве и берекет.

Свързани статии