ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

От началото на 2023 година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ започна изпълнението на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие BG-RRP-2.004-0001-C01, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост по Компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и Стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Това съобщиха от висшето училище.

Програмата за развитие на Пловдивския университет е интерсекторна в областта на зелената икономика, екологичните решения и екосистемните услуги. Насочена е към изграждане на подход за оценка и устойчивост на екосистеми, включващ от една страна използване на природните ресурси, а от друга проследяващ взаимодействието на човешките общности с природата при обитаване на дадена екосистема, чрез приложение на нови технологични и социални модели.

Основните теми засягат пряко зелените иновации: принципи на зелената икономика, енергийна ефективност и енергоефективни технологии, технологии за пречистване, събиране и производство на енергия от отпадъци, устойчиво развитие на енергийната екосистема и др. Акцентира се върху технологични решения, които да се прилагат за постигане на основните цели в Европейските политики – нисък въглероден отпечатък, висок дял на възобновяема енергия, малки количества генерирани отпадъци и преработването им в биогорива.

За изпълнение на проекта са формирани изследователски научни групи, ръководени от водещи наши и международни изследователи, които ще работят за разгръщане на изследователския потенциал на учените, ще съдействат за разпространение на научните резултати и за развитие на иновационната култура на Университета. Планира се включване на млади учени, докторанти и постдокторанти.

Програмата предвижда стимулиране на научни изследвания, насочени към иновации и интелектуална собственост. На конкурсен принцип ще бъдат избрани и финансирани проекти на учени от Университета за провеждане на научноприложни и иновационни изследвания. Включени са дейности за защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, обучение на членовете на научните групи в основите на защита на интелектуалната собственост, което ще им помогне при подготовката на заявки за патенти за изобретения и полезни модели.

При изпълнение на проекта се предвижда и активно международно сътрудничество с научни организации и университети в стратегическите за Университета научни направления.

Изпълнението на Програмата се ръководи от Управителен комитет с председател проф. д-р Теменужка Йовчева, която е зам.-ректор на висшето училище с ресор „Научноизследователска и издателска дейност“.

Сформиран е Съвещателен борд, който ще оценява, контролира и дава стратегически насоки, свързани с развитието на Програмата. Негови членове са чуждестранни учени от научни организации, иноватори и бизнес лидери, представители на български бизнес организации и доказани експерти в приоритетните научните направления.

Свързани статии