Проф. д-р Ангел Учиков е новият ректор на Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Ангел Учиков беше избран за Ректор на Медицински университет-Пловдив с мандат 2023-2027 година на проведеното днес отчетно-изборно Общо събрание на висшето учебно заведение.

Общото събрание се състои от 315 делегати – 189 хабилитирани преподаватели, 63 нехабилитирани преподаватели, 47 представители на студентите и докторантите и 16 служители от администрацията. В гласуването участваха 305 делегати.

За проф. д-р Учиков гласуваха 167 от членовете на Общото събрание на висшето учебно заведение, а за проф. д-р Благой Маринов 109 души. Трети остана проф. д-р Румен Стефанов с 28 гласа.

За председател на новото Общо събрание за мандат 2023-2027 беше избрана проф. д-р Мариана Мурджева, а за зам.-председател – проф. д-р Иван Иванов.

Досегашният ректор проф. д-р Мариана Мурджева представи отчетен доклад на академичното ръководство за периода 2019-2023 година. Тя определи като успешен изминалия мандат – с реализирана мандатна програма, въпреки многото предизвикателства – COVID 19, прилагането в обучението на онлайн инструментите, често променящите се законови наредби и постановления.

„Успяхме, защото наследихме един добре управляван университет, защото бяхме екипни и  имахме конкретна мандатна програма с много ясна визия, защото бяхме гъвкави и бързо се мобилизирахме в условията на световната пандемия, защото спазвахме и моралните и академичните принципи и защото натискът върху свободната воля и манипулациите и интриги бяха чужди на управленския ни екип.“, сподели проф. Мурджева и благодари на всички, които подкрепяха управленския екип с идеи, с инициативност, със сърцето си и с добра работа.

Пред делегатите на общото събрание кандидатите за ректор представиха своите програми.

Проф. дмн Ангел Учиков, залага на високото качеството при обучението на студентите в реална среда.  Повече от 13 години участва в управлението на УМБАЛ „Свети Георги“ като началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите. От 2019 г. до момента е декан на Медицинския факултет. Мандатната му програма е под надслова „Академичност, градивност и прозрачно управление“.

Проф. д-р Благой Маринов, дм, се обръща с лице към преподавателите и студентите за върхови научни постижения. Ръководител на най-големия център по функционална белодробна диагностика в Южна България и член на УС на Българското дружество по белодробни болести. В МУ – Пловдив сега заема поста зам-ректор по научно-изследователска дейност, като отговаря за център „Проекти“, както и е директор на Медицинския Симулационен тренировъчен център. Програма на проф. Маринов е озаглавена“ Заедно за знание и иновации“.

Проф. д-р Румен Стефанов, дм, поиска да се изгради европейски тип кампус за студентите. Работи в Катедрата по социална медицина към Факултета по обществено здраве.  Бил е два мандата декан на Факултета по обществено здраве. Днес ръководител на Катедрата по социална медицина и обществено здраве,. Той бе избран за председател на Международната общност за редки болести ICORD. В програмата му е записано: „Добротворчество, равноправие, прогрес“.

Избраният за ректор проф. д-р Ангел Учиков, дмн, завършва Медицински университет – Пловдив през 1991 година. Има специалност по „Обща хирургия“ и по „Гръдна хирургия“. През 2005 г. придобива академична длъжност „доцент“, а през 2012 г – „професор“. От 2010 год. е доктор на медицинските науки. От 2011 г. е ръководител на Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. През 2012 год. е избран за ръководител на Катедрата по специална хирургия на МУ-Пловдив. Осем години е заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а през последните четири години е Декан на Медицинския факултет на МУ-Пловдив. 

Проф. Учиков има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 включени в база данни Web of Science и Scopus, а 24 са публикациите с импакт фактор. Над 160 цитирания, хирш индекс 6. Има значимо участие в 6 учебника и монографии, научен ръководител е на 9 докторанти и е ръководител на 18 специализанти по специалност „Обща хирургия“ и „Гръдна хирургия“. 

Специализирал е във Франция и Австрия. Член е Българското хирургическо дружество и ESTA. 

Проф. д-р Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България. Преминал е през всички стъпала на университетската йерархия и познава в детайли нейната специфика.

Свързани статии