Подкрепа за общинската инфраструктура чрез мярка „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“

Продължаваме с представянето на мерките, които могат да намерят място в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Карлово.

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) се разработва по проект BG06RDNP001-19.610-0014-C02 „Подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване на активното включване на общността и създаване на МИГ Карлово за прилагане на подхода ВОМР“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., ще представи в няколко последователни публикации възможните интервенции, които биха могли да намерят място в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 г.

Мярка „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ е много добър инструмент за местното развитие, които адресира конкретни нужди на населението – социални, здравни, образователни, културни, спортни, нужда от достоен и качествен живот на хората.
Развитието на общината е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. То е неразривно свързано и със създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие. Населените места стават по-привлекателни за бизнеса и за живеене чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, чрез изграждането на липсваща или рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура, транспортни и комуникационни връзки.

Създаването и обновяването на публичната и техническата инфраструктура е основата за създаване на оптимална жизнена среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.
Мерките с цел подобряване на енергийната ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, са от ключово значение както за постигане на енергийна ефективност на местно ниво, така и за изпълнение на мерките на държавно ниво.

От друга страна човешкият капитал се отъждествява с качествата на хората и в голяма степен зависи от нивото на образование. В съвременните динамични условия човешкият капитал е съществен за развитието на икономиката. Необходимо е да се обърне внимание на населението в предучилищна и училищна възраст като условие за бъдещ просперитет и развитие. Затова инвестиции в общинска образователна инфраструктура (детски градини и училища) са съществени и реално осъзнати нужди. Инвестиции ще бъдат насочени и към общинска образователна инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и осигуряването на работни места.

Подобряването и облагородяване на публичните пространства чрез изграждане или обновяване на паркове, градинки, улично озеленяване, детски площадки и спортни съоръжения, са от съществено значение и осигуряват добра социална среда. Включването на комплекс от мерки, респективно и мерки по облагородяване на публични пространства за малките населени места, ще е предпоставка за развитие на територията и задържане на населението, особено на младите хора.

Културата и духовното развитие също са фактор за подобряване качеството на живота, намаляване на миграцията на младите хора, за опазване на културното наследство и традиции. Средища на култура и духовност са библиотеките, читалищата и музеите.
Допустимите разходи са инвестиции в материални и нематериални активи в гореизборените области и сфери на живота и не само – по преценка на МИГ Карлово могат да се финансират и дейности, извън изброените, но попадащи в рамките на Регламент ЕС 2021/2115 и Регламент ЕС 2021/1060 , които имат добавена стойност към развитието на общината.

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на общината и да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура. Предвидените дейности трябва да се изпълняват в съответствие с плана за интегрирано развитие на общината, да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС. Също така да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо). Не се подпомагат дейности, попадащи в обхвата на програма „Региони в растеж“. Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища. Допустими за подпомагане са инвестиции в основни услуги за населението свързани със създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по интервенцията: 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони; 4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

Минимален размер на допустимите разходи за едно предложение за инвестиии – 15 000 евро.
Максимален размер на допустимите разходи за едно преложение за инвестции – 200 000 евро.

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи.

СВОМР подлежи на задължително обществено обсъждане и първоначален вариант ще бъде представен скоро началото на месец декември пред местната общност.

Община Карлово полага усилия за въвличане на гражданското общество, както и в изграждането на местен капацитет за управление на МИГ Карлово, за да може да се очакват и най-добрите резултати за всички граждани и местно общество.

Можете да коментирате, да давате мнения и предложения на email: [email protected]

Свързани статии