Оживялата Изложба на Зелени Балкани гостува в Информационния център на Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“ – „Патевата мааза“

Заместник кметът на община Карлово г-н Минев официално ще открие събитието на 23-ти май (вторник) от 11,00 в Информационния център! Гостите и жителите на Карлово ще могат да посещават изложбата до края на месец юни тази година.

Оживялата Изложба представя макети в реален размер и оцветяване на редки, и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на различни територии от НАТУРА 2000 в България, както и Зеления Пояс по граничните райони на България, Гърция и Турция.

Посетителите на Изложбата ще имат възможност да се запознаят с белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и гривестата рибарка. Макетите на редките птици са изработени от изкуствени материали – смоли, лакове и бои, от български творци, следвайки съвременните, и модерни тенденции в изкуството за онагледяване на редки, и застрашени видове от флората, и фауната. При изработката на скулпторите, не са използвани разпознаваеми части от тялото на нито едни жив екземпляр, така както се случва при традиционните техники за препариране.

В същото време макетите представят по изключително реалистичен начин особеностите на видовете птици, обект на Изложбата и дават възможност на гостите да се запознаят от близо с тези представители на птичия свят. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. По време на откриването на изложбата екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС ще сподели с участниците детайли за живота на защитените видове, обект на изложбата, както и подробности за НАТУРА 2000 и международната инициатива Европейски Зеления пояс.

В района на община Карлово попадат едни от най-значимите територии от НАТУРА 2000 в България, обект на опазване от Директивата за местообитанията и Директивата за дивите птици на ЕС. Това са Защитени зони (ЗЗ) ,,Средна гора“ (BG0002054 и BG0001389), ,,Централен Балкан“ (BG0000494 и BG0000494), ,,Централен Балкан – буфер“ (BG0001493 и BG0002128). Особено любопитна е територията на ЗЗ ,,Средна гора“, която, сякаш буквално, попада под сянката на Балкана. Обикновено по – голяма част от вниманието на обществото е насочена към Национален парк ,,Централен Балкан“, а Средна гора също е дом на редица емблематични видове и местообитания. Тук могат да бъдат наблюдавани и редките видове птици, като белошипата ветрушка и царският орел, които също са обект на Оживялата Изложба.

Свързани статии