Обявяват нови три защитени зони по „Натура 2000“ в Пловдивско

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира всички заинтересовани страни и граждани, че са изработени проекти на заповеди за обявяване на три защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадащи изцяло или частично на територията на институцията. Това са защитени зони „Река Каяклийка“, „Река Омуровска“ и „Река Пясъчник“. В тях са предвидени забрани, ограничения и препоръки, мерки за постигане целите на опазване на зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“, режим на дейности, подлежащи на съгласуване и одобрение.

Проектозаповедите, както и пълният набор от придружаващата ги информация, включително стандартните формуляри с данни и оценки за защитените зони и картни материали с границите им, са публикувани на сайтовете на Министерството на околната среда и водите и на РИОСВ – Пловдив. Документите са на разположение и в административната сграда на екоинспекцията. Срокът за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения е едномесечен.

Защитена зона „Река Каялийка“ с код BG0000435 е разположена в землищата на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив и в землищата на селата Бодрово, Скобелево, Сталево и Върбица, общ. Димитровград, област Хасково,

Защитена зона „Река Омуровска“ с код BG0000443 е разположена в землищата на с. Чехларе, общ. Брезово, обл. Пловдив, с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, с. Братя Даскалови, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно ново село, с. Долно ново село, с. Малко Дряново, с. Марково, с. Медово, с. Малък дол, с. Найденово, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Славянин, с. Сърневец, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

Защитената зона „Река Пясъчник“ с код BG0000444 е разположена в землищата на селата Войводиново, Граф Игнатиево, Строево, Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, гр. Пловдив, селата Голям чардак, Любен, Неделево, Царимир, Церетелево, общ. Съединение, обл. Пловдив и селата Беловица, Паничери, Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Снимка: Фейсбук/Rio.bg

Свързани статии