Общински съвет Карлово прие отчета на болницата за 2022 г., старейшините влязоха в препирни/ВИДЕО/

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание в зала „Васил Караиванов“ на 25.05.2023 г. На него бяха разгледани и одобрени Годишните финансови отчети за 2022 г. на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център I“ ЕООД и Общински стол ЕООД. Обсъдени бяха и приети докладните за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в община Карлово през 2022 г.

Общинският съвет определи председателят на постоянната комисия „Образование, култура, вероизповедания и наименования“ – Дарина Стеева да бъде представителят на ОбС Карлово в комисията по определяне носителя на Националната награда за чистотата на българския език „Д-р Иван Богоров“. На проведеното заседание съветниците взеха решение за актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

По някои от точките съветниците влязоха в спорове и препирни.

Всички решения, взети на сесията на ОбС, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии