Община Карлово успешно изпълнява дейностите по проект “Образователна програма за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците в община Карлово”

Община Карлово успешно изпълнява дейностите по проект BG16M1OP002-2.009-0077-C02 “Образователна програма за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците в община Карлово”.

Основната цел на демонстрационния проект е свързана с постигане на устойчиво намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклираните отпадъци чрез въвеждане на образователна програма за децата в детските градини и учениците в начален курс на обучение на територията на Община Карлово.

Специфичните цели по проекта са насочени към насърчаване на учениците и домакинствата да прилагат различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците. Същевременно се осигурява подкрепа и насърчаване на училищната общност към реални дейности, свързани с опазването на околната среда и конкретно разделно събиране на отпадъци, компостиране, повторна употреба. Много съществен елемент от изпълнението на дейностите и очaкваните положителни ефекти е формирането на екологична култура в училищната общност – ученици, родители, учители.

Обща стойност на проекта е 391 106,71 лв., от които 332 440,73 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 58 665,98 национално съфинансиране от държавния бюджет на Р България.

Начална дата на проекта – 04.02.2022 г.

Крайна дата – 21.11.2023 г.

Тази публикация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.009-0077-C02 “Образователна програма за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците в община Карлово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Карлово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Свързани статии