Кметът на Първомай получи договора за изпълнение на „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ“

На 6 юли 2023 година, В Министерството на земеделието и храните, кметът Николай Митков получи Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 от 20.03.2023г. ДБФП №РД50-57/20.03.2023г.) за изпълнение на „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), BG06RDNP001-19.610 – Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони.

Изпълнението на цялостния проект включва подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на партньорите по проекта. Стратегията е предназначена да надгражда силните страни или „активите“ на общността в двете общини в социален, екологичен и икономически план.

Дейностите по проекта ще бъдат извършени в рамките 6 месеца, но не по-късно от 20.09.2023г., като ще имат за краен резултат разработена стратегия за ВОМР и готовност за подаването й за финансиране за новия програмен период 2021 – 2027.

Свързани статии