Кметът на Брезово отчете: Нарастването на бюджета показва положителна тенденция стабилна община

Уважаеми жители на община Брезово,

Остават малко дни до деня, в който ще избирате кмет на община Брезово. Както обещах преди четири години, време е да ви запозная с постигнатото.

Представям на вашето внимание отчет за изпълнение на програмата за управление за срока на мандата 2019-2023 г. Целият изминал четиригодишен период беше белязан от безпрецедентни събития – пандемията от Ковид-19, продължила две години, и политическа криза, развила се на фона на започналата и продължаваща военна агресия на Русия срещу Украйна. Те поставиха на изпитание местната власт, която трябваше да реагира бързо и адекватно в условия на три години бюджетни ограничения и при липса на предвидимост на политиките на централната власт (седем правителства).

Ще започна с основните приоритети, а именно: бюджет и проекти. Искам да подчертая, че това не е само успех на кмета, а упорита работа на цялата администрация и до известна степен на Общинския съвет.

Бюджет

В периода 2019 г. – 2023 г. Община Брезово продължи ефективното използване на бюджетните средства и финансово осигуряване на приоритетните направления в бюджета при спазване на добра финансова дисциплина, завишен финансов контрол, стриктно съблюдаване на програмата за оптимизиране на разходите по текущата издръжка и намиране на нови приходоизточници.

Бюджетът на Общината се изпълняваше при публичност и прозрачност на разходите, съгласно гласуваните от Общински съвет – Брезово решения.

За сравнение, през годините на мандата бюджетът на общината нарасна, както следва:

2019 г. – 8 124 257 лв.
2020 г. – 9 943 583 лв.
2021 г. – 12 229 754 лв.
2022 г. – 12 955 167 лв.

Бюджетът на община Брезово за 2023 г. бе приет с решение № 797 на 14.09.2023 г. в размер на:
2023 г. – 14 575 007 лв.

При планирани за 2023 година собствени приходи в размер на 1 690 539 лева, до 30.06.2023 г. са изпълнени 1 133 238 лева, което е 67 % изпълнение.

За сравнение с предходната 2022 г. собствените проходи до 30.06.2023 г. са изпълнени в размер на 956 674 лева, което е 66%.
Цифрите недвусмислено показват една положителна тенденция в растежа на бюджета и една стабилна във финансово отношение Община.

Имайки предвид тежкия от политическа, демографска и здравна гледна точка мандат, можем да бъдем доволни от работата на администрацията и изпълнението на даденото от мен обещание в началото на мандата.

Христо Енков
Кмет на община Брезово

Свързани статии