Кметът на Брезово Христо Енков отчете проектите, финансирани от национални и европейски програми

Уважаеми жители на община Брезово,

Запознах ви с отчета за изпълнение на програмата за управление за срока на мандата 2019-2023 г. Представих ви информация за бюджета на Общината, който се изпълняваше при публичност и прозрачност на разходите, съгласно гласуваните от Общински съвет – Брезово решения.

Днес ви представям информация за изпълнението на поетото задължение във връзка с външно финансиране.

През целият мандат, имайки предвид възможностите за външно финансиране, насочихме всички усилия в тази посока. Както се вижда от информацията, сме използвали почти всички предоставени възможности: ПМС, проекти, финансирани от държавата, проекти, финансирани от ЕС, фонд земеделие, Норвежката програма, „Галоп-Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ и Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, (на които искам да изкажа благодарност).

Христо Енков
Кмет на община Брезово

Свързани статии