Хисаря: Подменят уличните лампи с енергоспестяващи по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Хисаря е одобрена за финансиране по схема за „Проектиране на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за улично осветление на град Хисаря”.

Целта на проекта е да се повиши качеството на живот на живущите и гостите на град Хисаря. Чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление (подмяна на осветлението), ще се осигурят по – добри качествени показатели на уличната осветителна уредба, които да отговарят на съвременните норми за улични осветителни уредби. Едновременно с това, ще се реализира икономия на електроенергия и разходи за поддръжка, в резултат на по – ниско инсталираните мощности на уредбата и системата за управление.

Описание на проекта:

Предвижда се реконструкция и модернизация на системата за улично осветление на град Хисаря, включващо: В град Хисаря ще се подменят всички натриеви осветители с нови LED осветители, с модерен дизайн и високо качество, с понижени загуби на ел. енергия и повишен светлинен добив. Осветителите се избират спрямо категорията на улиците, за целите на проекта. Това са LED осветители с мощност 50W, 25W, 13,5W и 22W за парковите осветители в пешеходните зони. Предвижда се изграждане на нова система за мерене, управление и мониторинг на уличното осветление, осигуряваща висока точност при измерване на електрическите параметри, анализ на работата на УО, автоматизиран процес за предаване на данни към центъра за управление, по предварително зададен график или чрез заявка.

Общият размер на предоставеното финансиране е 983 862.06 лева, от които 819 885.05 лева по Плана за възстановяване и устойчивост и 163 977.01 лева предоставено национално съфинансиране за невъзстановим Данък върху добавената стойност (ДДС).

Свързани статии