Евроексперти обсъдиха с колеги от Пловдив интеграцията на малцинствените групи

Представители на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства са на мониторингово посещение в България. В рамките на визитата те се срещнаха с експерти от Община Пловдив в сферите на образованието, социалните дейности, здравеопазването и културата.

Участие в дискусията взеха председателят на Консултативния комитет Петра Ротер и независимият експерт Клаус Поер, а от страна на Община Пловдив – директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, изпълнителният директор на общинска фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, гл. експерт в отдел „Спорт и младежки дейности“ Зоя Петрушева, гл. експерт в отдел „Култура, археология, туризъм“ Такухи Тавитян и д-р Красимира Василева от дирекция „Здравеопазване“.

„През последните години Община Пловдив провежда редица политики с цел подпомагане малцинствените общности. Проектите, които изпълняваме, показаха много добър модел в създаването на интегрирани услуги и социалното включване на по-уязвимите групи“, заяви Веселина Ботева. Тя допълни, че през следващата година предстои да бъде открит Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в квартал Столипиново, който ще предостави подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги на уязвимите етнически групи.

„Дейностите по проектите, които изпълняваме, са насочени към преодоляване езиковата  бариера. Използваме и културните събития като средство за привличане на децата към образователния процес, работим за участието и на техните родители“, заяви Зоя Петрушева.

От своя страна д-р Красимира Василева подчерта, че в кварталите с малцинствени групи работят здравни медиатори, които осъществяват връзка с общопрактикуващи лекари, участват във ваксинационни кампании, закупуват лекарства.

Обсъдени бяха добри практики в сферата на образованието и културата.

Консултативният комитет извършва посещения на всеки пет години за наблюдение на изпълнението на Рамковата конвенция. България ратифицира Рамковата конвенция през 1999 г., като последната визита беше през 2019 г.

На база резултатите от посещението ще бъде изготвено становище, в което мониторинговите органи отправят препоръки относно прилагането на различни политики за защита на националните малцинства.

Свързани статии