Експерти от Министерство на земеделието с информационна кампания за финансиране в Карлово

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси продължава националната информационна кампания на Министерството на земеделието за възможностите за финансиране на земеделските стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Информационната кампания се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За целта на 14.03.2023 г., в гр. Карлово от 9:30 часа, НССЗ и експертите от Мобилен общински офис Карлово организират в зала: сградата на Общината, ул.Петко Събев 1, , информационно събитие, на което участниците ще се запознаят с условията за прилагането на интервенциите от новия план, както и с т.нар. „условност“, включваща законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС).

Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с  изискванията за изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. и подмерки 22.1. и 22.2. относно извънредно временно подпомагане за преодоляване от последиците от руското нашествие в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.

Акцент на информационното събитие са следните теми:

₋ интервенции под формата на преки плащания – основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, плащания за дребни и млади стопани;

₋ новата зелена архитектура – схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – еко схеми;

₋ обвързано с производството подпомагане на доходите;

₋ преходна национална помощ;

₋ интервенции за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – биологично растениевъдство, биологично пчеларство, подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и други;

₋ интервенции за развитие на селските райони, в т.ч.: инвестиционни интервенции, стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, подпомагане на много малки земеделски стопанства и др.

Всички презентации от проведената национална информационна кампания ще бъдат предоставени за ползване  на земеделските стопани.

Свързани статии