Търсят се полицаи в Карлово

В ОДМВР Пловдив е обявен конкурс за назначаване на 31 полицая и 9 младши автоконтрьольори. В РУ Карлово има вакантни 5 места за полицаи и 1 място за автоконтрольор. В двуседмичен срок от днес желаещите могат да си подадат документите в ОДМВР Пловдив на ул. „Княз Богориди“ №7. Желанието на ръководството на карловската полиция е в конкурса да вземат участие повече местни хора.
Ето и изискванията за конкурса:

ЗАПОВЕД

№ 8121К-11331/20.09.2022 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и заповед № 8121з-971/04.08.2022 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пловдив за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. полицай – старши полицай – 31 (тридесет и една) вакантни длъжности;
2. младши автоконтрольор ІІ – І степен – 9 (девет) вакантни длъжности.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
4. Специфични изисквания:
4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
4.2. Да имат завършено средно образование;
4.3. Да притежават свидетелство за управление на МПС – за кандидатите за длъжността „младши автоконтрольор ІІ – І степен“;
4.4. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:
1. В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) и да приложат следните документи:
1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование – ако не е вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение – нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование;
1.2. Други документи, съобразно обявените изисквания на конкурса.
2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди” № 7. При подаването на документите личната карта се представя за сверяване.
3. Не се приемат документи, подадени след срока по т. ІІІ.1.
4. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен ред медицинските свидетелства на кандидатите в сектор „Човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пловдив.
5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пловдив, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.
6. В заявлението по т. ІІІ.1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

ІV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:
1. Изследване на физическата годност.
Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски“, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:
Таблица 1
Точкова
система
за
оценка

Тестова батерия
скок
дължина от
място (см)

бягане
осморка 4
цикъла (сек)

гладко бягане
800 м (мин)

сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.) изправяне
на трупа от
тилен лег
до седеж
(бр.)
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
8 >= 240 >= 205 – – t <= 3.10 t <= 3.20 – – – –
7 235 200 t <= 16.2 t <= 16.6 3.11 – 3.15 3.21 – 3.25 >= 55 – – >= 55
6 230 195 16.3 16.7 3.16 – 3.20 3.26 – 3.30 50 – – 50
5 225 190 16.4 16.8 3.21 – 3.25 3.31 – 3.35 45 – – 45
4 220 185 16.5 16.9 3.26 – 3.30 3.36 – 3.40 40 – – 40
3 215 180 16.6 17.0 3.31 – 3.35 3.41 – 3.45 36 – – 36
2 210 175 16.7 17.1 3.36 – 3.40 3.46 – 3.50 32 – – 32
1 205 170 16.8 17.2 3.41 – 3.45 3.51 – 3.55 30 – – 30

2. Психологично изследване:
2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
3. Заключително интервю.

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 4 (четири) месеца от обявяването на конкурса.

VІ. Определям състав на конкурсната комисия: …………………………………………

VIІ. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

VIІІ. Областна дирекция на МВР – Пловдив да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР в интернет и интранет, и да се изпрати на Областна дирекция на МВР – Пловдив за сведение и изпълнение.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:

Петър Тодоров

Свързани статии