Общински съвет „Марица“ приема документи за съдебни заседатели

Общински съвет „Марица“ започва приемането на документи за съдебни заседатели в Районен съд – Пловдив за мандат 2023-2027 г.

С решение № 421 на Общински съвет „Марица“ от 29 август бе избрана Временна комисия, която трябва да извърши подбора на съдебните заседатели в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията. Срокът за подаване на документи е до 30.09.2022 г.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. да е на възраст от 21 до 68 години;

2. да има настоящ адрес в района на действие на Районен съд Пловдив;

3. да има завършено най-малко средно образование;

4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. да не страда от психически заболявания;

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:

1.    Заявление по /Образец 1/;

2.    Автобиография, подписана от кандидата;

3.    Нотариално заверено копие на диплома за завършено образование;

4.    Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5.    Данни за контакт на две лица за препоръки;

6.    Мотивационно писмо;

7.    Писмено съгласие за участие в процедура на подбор /Образец 2/;

8.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 /Образец 3/;

9.    Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА /само за родени преди 16 юли 1973 г/.

Документите на желаещите да бъдат съдебни заседатели ще се приемат в Центъра за обслужване на клиенти в Община „Марица“ – Пловдив, бул. „Марица“ 57 А – Звено „Общински съвет“.

Свързани статии