Кметът на „Марица“: Общината реализира редица социални проекти с висока обществена значимост

– Г-н Иванов, какви социални проекти е осъществила Община „Марица“ през последните 3 години и кои социални групи са се възползвали от тях?

– Със стартирането на социалната реформа, в съответствие с европейските ценности и социални политики  за последните 3 години, Община „Марица“ наред с инвестиционните проекти, реализира редица социални проекти с висока обществена значимост – с европейско финансиране на обща стойност над 1 млн. лева. Изпълнихме проекти в подкрепа на уязвимите групи – хора в неравностойно здравословно състояние, малцинства и безработни. Осигурихме подкрепа на хора с тежки заболявания –  с медицински консумативи, асистентска помощ и психологическа интервенция.  Успяхме да върнем на пазара на труда стотици трайно безработни младежи и роми, както и хора без образование. Върнахме в детските градини и училищата децата от ромските семейства – това е един дълъг процес на интеграция и личностно развитие на тези малки жители. Осигурихме топъл обяд за хора в затруднено финансово и здравословно положение.

– Кои набелязани цели в социалната сфера успя да постигне община „Марица“?

– Усилията на екипа ни бяха съсредоточени изключително към подобряване начина на живот на потребителите в неравностойно положение и преодоляване дефицитите в ежедневието им, както и създаване на нови възможности за комуникация и общуване в  общността като цяло. Фокусът на работата ни беше насочен към най-уязвимите групи и предоставянето на адекватна грижа в домашна среда за хората в неравностойно здравословно състояние, въпреки затрудненията, причинени от усложнената епидемична обстановка по време на COVID-19. Законът за личната помощ и Законът за социалните услуги са прогресивни документи, регламентиращи грижата и социалната отговорност на обществото ни към най-уязвимите жители. Прилагането на новите разпоредби на двата закона даде възможност на повече потребители да получат „асистентска грижа“ в домашна среда.

– До каква част от жителите са стигнали социалните услуги?

– С услугите „Личен асистент“ и „Асистентска подкрепа“ се предоставя на потребителите комплекс от дейности, свързани с преодоляване на дефицити в ежедневието им и социалната изолация. В началото на 2020 г. потребителите на лична помощ бяха 77 броя, а към днешна дата са 353 потребители или това е увеличение повече от 4,5 пъти. Асистентската грижа има двоен социален ефект върху обществеността. От една страна се осигурява така необходимата социална подкрепа на най-нуждаещите се потребители в тежко здравословно състояние  и от друга страна се осигурява заетост и финансова подкрепа на асистентите, полагащи грижи за болните, които в повечето случаи са и членове на семействата на потребителите.

Какъв е ефектът на социалните мерки върху потребителите?

– Специфично за Община „Марица“ е, че нашите 19 села са живи и развиващи се. Просперитетът на една общност се измерва с адекватното отношение към хората в неравностойно здравословно положение. Жителите на Община „Марица“ полагат необходимите грижи за възрастните си родители и хората с увреждания. С предоставянето на възможността подкрепата да се получава в домашна среда, се наблюдава тенденция за намаляване насочването на хора с трайни увреждания към специализирани институции. Все повече семейства успяват с помощта на Механизъм „Лична помощ“ да се справят с обгрижването на  близките си, като запазят така ценната за всички семейна среда.

С работата по Механизъм „Лична помощ“ достигнахме до повече уязвими жители на Общината и оказахме така необходимата подкрепа за хората, с най-тежки здравословни проблеми. Екипът от професионалисти на Община „Марица“, отговорен за реализацията на Механизъм „Лична помощ“ е изключително мотивиран и съпричастен към подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение. Едновременно с предоставянето на личната помощ за хората с дефицити в самообслужването, успяхме да осигурим допълнителна подкрепа на някои от тях, като използвахме и други източници на финансиране. С реализацията на дейности по европейски проекти включихме допълнителна подкрепа за ползвателите на лична помощ, според конкретните им потребности, като реализирахме т.н. „кръстосани услуги“. С тях осигурихме на най-нуждаещите се 300 жители на Общината топъл обяд, предоставихме психологическа подкрепа на определени ползватели, с консултации и интервенции от психолог, който  на място в дома провежда разговори и осигурява емоционална подкрепа  на потребителите с нестабилно психичното състояние. Освен това предоставихме множество индивидуални консултации на потребителите на лична помощ, отнасящи се до ползване на социални помощи,  а от бюджета на Община „Марица“ – индивидуални еднократни парични помощи на най-нуждаещите се, като подкрепата беше целево обоснована – за операции, за скъпо струващи лекарства, за трансплантации, за диализно лечение и други.

По време на годишния мониторинг на услугите, предоставяни в домашна среда получихме изключително висока оценка от самите потребители. При посещенията ни в домовете им получавахме искрена благодарност, топли чувства и доброта. Това е удовлетворение за усилията на целия екип на Община „Марица“ и силен мотиватор да продължим да работим усърдно, да развиваме услугата „Лична помощ“ и да реализираме социално отговорна и адекватна политика, в полза на хората от Община „Марица“.

Свързани статии