Кметът на Кричим спря разрешителните за сватби и частни събирания на открито

Кметът на Кричим Атанас Калчев преустанови със своя заповед издаването на разрешения за провеждане на сватби, семейни и други частни събирания на открито.

Ето какво написа градоначалникът в профила си в социалната мрежа:

„Във връзка със зачестилите случаи на нарушаване на обществения ред при провеждане на мероприятия на открито – сватбени, семейни и други частни събирания на открито, на тротоари, площади, улици, междужилищни пространства и други територии общинска собственост, изразяващи се в нарушения на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Закона за движение по пътищата, на подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното прилагане, както и на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим, както и с цел опазване живота и здравето на гражданите, превенция на престъпността и гарантиране на сигурността и опазването на обществения ред на територията на гр. Кричим, в т.ч. и ограничаване на предпоставките за възникване на противообществени и криминални прояви, и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, преустановявам с моя изрична заповед, приемането на заявления и издаването на разрешения за провеждане на увеселителни частни мероприятия на открито на територията на гр. Кричим за устройването на сватбени, семейни и други частни събирания на открити площи – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства и други територии общинска собственост, считано от 19.08.2022г. до отмяна на заповедта.
Всички частни мероприятия с такъв характер, организирани на открити пространства – общинска собственост, които евентуално се проведат, считано от 19.08.2022г., ще бъдат провеждани нерегламентирано и без предварително писмено разрешение на Община Кричим и в нарушение на забраната, въведена с разпоредбата на чл. 6, т. 5 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.
Заповедта е изпратена на Директора на ОДМВР-Пловдив и на Началника на РУП на МВР -Стамболийски, за сведение и разпореждане за съдействие по осъществяване на контрол по компетентност при наличие на подадени сигнали за извършени нарушения на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Закона за движение по пътищата, на подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното прилагане, както и на разпоредбите на Наредба № 1 на община Кричим и на други подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет Кричим, при провеждане на мероприятия на открито.
За посочените по-горе случаи на евентуални нарушения на цитираните законови и подзаконови нормативни актове, гражданите на гр. Кричим имат право и възможност да сигнализират на единния тел. 112.“

Свързани статии