Ето какво решиха съветниците в Хисаря

Редовна сесия на ОбС Хисаря се проведе преди дни в курортния град. Ето кои са по-важните точки, които старейшините прегледаха и решиха.

Местният парламент прие Информация за приключване на учебната 2021-2022 година, актуални проблеми и предложения за решаването им. Прие докладна за Закриване на целодневна подготвителна група в ОбУ „Христо Ботев“ в с. Красново и откриване на общинска детска градина.

Определи с решение на ОбС представител на Община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ Пловдив“ АД, насрочено за 18. 08. 2022 г. и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред. Прие Отчет за дейността на ОбС Хисаря и неговите комисии за периода 18. 01. 2022 г. до 21. 06. 2022 г.

Актуализирана беше Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. и Приемане и утвърждаване на начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на Община Хисаря.

Удължиха срока за Патронажна грижа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2022 г. и определяне реда за предоставяне на петронажна грижа, като услуга от общ икономически интерес от Община Хисаря.

ОбС Хисаря реши още да удължи продължителността на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от Ковид-19“.

Приеха се докладни за Актуализация на Бюджет 2022 г, Инвестиционната и Ремонтната програми за настоящата година.

Свързани статии