Вижте какви важни решения взеха старейшините в Хисаря

Редовна сесия на ОбС Хисаря се проведе във вторник. Съветниците приеха Отчет за бюджета на община Хисаря за 2020 година, отчет на сметките за средствата от ЕС за миналата година, отчет за Инвестиционната програма и отчет за състоянието на дълга на общината за миналата година.

Одобриха ПУП за трасе на подземен кабел за външно електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец в село Кръстевич, както и ПУП – схема за питейно водоснабдяване на село Кръстевич от тръбен кладенец. „С това очакваме бърза развръзка с обезпечаването на новия водоизточник на селото и решаване на проблемите с безводието“, коментира пред ПБ Новинар председателят на местние парламент инж. Найден Павлов.

Старейшините приеха и докладна записка за училищната мрежа и утвърждаване на паралелки под норматив и маломерни паралелки в училищата на територията на община Хисаря за учебната 2020-2021 година. Гласуваха за Актуализация на бюджет 2021 г., Инвестиционна програма 2021 г, както и за Ремонтна програма 2021 г.

Гласуваха обезпечаване на авансово плащане от община Хисаря като партньор по сключени договори по Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж“. Чрез спечелен проект в МИГ Хисаря общината работи по проекти за Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

ОбС Хисаря взе решение за определяне цената на един храноден на потребител в детска градина, както и за потребител в детска млечна кухня. С това рашение местният парламент увеличи сумата за храна на децата.

Приеха Плана за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027 година. ОбС прие и Общинския план за защита при бедствия.

Свързани статии