Веска Ненчева е в групата за преговори за ново правителство в сектор „Образование“

На 24 ноември 2021г. се проведоха преговори между „БСП за България“, ПП, ИТН и ДБ за постигане на коалиционно споразумение в сектор „Образование“.
Приоритетите, които коалиция „БСП за България“ представи в голяма част се приеха от екипите на преговарящите в сектор „Образование“
Заедно с Ирена Анастасова , Милко Багдасаров, Георги Михов, Юлиян Генов и Камен Тодоров представихме предложенията на БСП в сектор „Образование“
В предучилищното и училищното образование БСП предлага:
– Пълен преглед и ревизия на учебните програми и учебното съдържание с приложен компетентностен подход, съобразяването им със съвременните условия, с възрастовите и психологически особености на децата и учениците, с българската култура и история, за недопускане на джендър идеология в българското училище и за формирането на активно, критично мислещи и отговорни хора.
– Един учебник по предмет за всеки клас.
– Разширяване на персонализирания учебен процес, съобразен с отделния ученик и неговите възможности.
– Разработване на електронни средства за персонално обучение и оценяване.
– Предлагаме пилотен проект за обучение на основата на гъвкави учебни пътеки, отговарящи на различни потребности и възможности на учениците и вертикална и хоризонтална проходимост на системата.
– Интегриране на съвременните технологии в образованието и последователното изграждане, разширяване и поддръжка на съвременна ИКТ инфраструктура.
– Създаване на качествени цифрови образователни продукти.
– Достъп до национални, европейски и световни образователни инфраструктури и образователни ресурси.
– Създаване мрежа на талантите – начин за подкрепа, проследяване на развитието им, стимулиране на оставането им в страната, запазване на връзката с тях при заминаване в чужбина.
– Реално ангажиране и контрол на дейността на всички отговорни институции за максимално обхващане в образователната система на всяко дете и ученик.
– Безплатни ясли и детски градини и осигурено място за всяко дете по местоживеене. За големите градове това трябва да бъде съобразено и с района, в който живее.
– Безплатни учебници за учениците от първи до дванадесети клас.
– Целеви средства за всяко училище за безплатни извънкласни дейности.
– Осигуряване на реална психологическа подкрепа за всяко дете в училище.
– Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия, под контрола и закрилата на държавата.
– Промяна в модела и съдържанието на базовата и продължаващата квалификация на учителите. За поддържане и развитие на квалификацията на учителите предвиждаме не по-малко от 100 часа годишно – за следдипломна квалификация, периодичен платен отпуск за квалификация и стимули за висока квалификация, както и система за контрол на качеството на квалификацията.
– Нова система за атестиране, основана на принципа оценяване на знанията и уменията вход-изход.
– Разтоварване на учителите от несвойствени административни дейности.
– Нова система за подбор и назначаване на директорите на образователните институции и началниците на РУО, която изключва партийната намеса и се базира единствено на оценка на професионалните качества на кандидатите.
– Промяна в Закона за предучилищно и училищно образование с цел законово закрепена невъзможност за партийно въздействие върху директорите и учителите.
– Нова система за контрол на качеството. Преосмисляне на ролята на Националния инспекторат по образованието в тази насока.
– Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната с цел осигуряване на достоен доход.
– Национална програма за осигуряване на съвременна материална база във всички училища и създаване на среда на обучение, отговаряща на съвременните стандарти. Създаване на необходимите материални условия за целодневна организация на обучението в училище в съответствие с съвременните изисквания за труд и отдих.
– Участие на бизнеса в разработването на учебните програми и в развитието на учебната среда в професионалната ориентация на учениците.
– Прием на ученици на стаж и практика. Обучение на обучителите и наставниците. Изграждане на кариерен план на учениците. Участието на бизнеса в училищното обучение чрез свои специалисти.
– Дуално обучение.
– Инвестиции в поетапното модернизиране на професионалните училища.
– Програма за осигуряване на оборудване минимум за съвременно обучение, съвместно с бизнеса. Технологични кабинети и лаборатории в средното и висшето образование.
– Условия за достъп до професионално обучение през целия живот. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот.
– Широко приложение на сертифицирани електронни форми за дистанционно обучение.
– Научно осигуряване на развитието на образованието. Създаване на научен институт по образованието.
– В бюджета на страната – минимум 5% от БВП за образование.
– Нов модел за финансиране на училищата, който минимизира влиянието на принципа „парите следват ученика”.
– Засилване на ангажимента на държавата към българските училища в чужбина.
Тук можете да се запознаете с целия преговорен процес в сектор “Образование”, който продължи близо 6 часа: https://www.facebook.com/prodalzhavamepromyanata/videos/911254436184819/

Свързани статии