Учениците от Клисура издадоха вестник за Априлската епопея/СНИМКИ/

Учениците от ПГ по Икономика „Тодор Влайков“ в Клисура, които са включени в групите по проект BG05M2О001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., подготвиха училищен вестник по повод 145 години от Априлската епопея.

Основната цел на проект „Подкрепа за успех“ е намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и подобряване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование и до учене през целия живот. Училищният вестник „Междучасие“ е подготвен от ръководителите на групи по проект „Подкрепа за успех“ – Даниела Минчева и Христина Калчева – учители по български език и литература, Григор Марков – учител по история и география и Деница Лалова – учител по компютърна графика.

Поклон пред подвига на героите от Април 1876 г.!

Свързани статии