Розовата долина си има своите ангели

В периода 26-29 април 2021 Младежкият център в Карлово проведе обучение за 20 младежи от 5 пилотни села на Община Карлово по проект „Ангелите на Розовата долина“. Проектът е финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа и цели насърчаване активното младежко гражданство и доброволчество.

Младежи от Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан се обучаваха как да правят анализ на нуждите на своето населено място с оценка на силните, слабите страни и възможностите за развитие на своето село, как да планират младежки проекти и инициативи, как да мислят за различните групи хора от селото и как да привличат местни партньори. В групи по населени места младежите разработиха мини проекти, които след обучението да обсъдят и доразвият с връстници, приятели, жители и кметството на селото си и да реализират до края на месец май.

Младите хора имаха възможност да се запознаят с бита, традициите и занаятите на село Каравелово с посещение на „Музея на занаятите“ в кметството. От кмета на селото, Славка Червенкова, научиха за предизвикателствата, с които се сблъскват жителите на малките населени места, за проблемите и желанията на младите хора от селото.

В обучението бяха включени и сесии за толерантност, приемане на различните,намаляване езика на омразата към уязвими групи в обществото и включване на всички жители на селата в общи каузи, празници и проекти за подобряване на местната среда.

Свързани статии