Пресконференция в Карлово: Център за работа с деца на улицата ще цивилизова и възпитава подрастващите/ВИДЕО/

На пресконференция, посветена на проекта BG16RFOPOO1-1.038-0003-C01„Центъра за работа с деца на улицата“, който представлява комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата, ръководителят на проекта Цветана Метаксинова съобщи, че възрастовата граница на ползвателите в ЦРДУ в най-общ план са деца над 3 годишна възраст- до 18 години. От социалната услуга могат да се възползват до 15 деца.

Проектът стартира през 2020 година и е с свързан с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, индивидуална работа с детето и неговото семейство, медицински и санитарно- хигиенни услуги, ограмотяване на подрастващите, обучение в родителски умения.

Стойност на проекта с продължителност 22 месеца  е 1 481 288,21 лева. Приключването на дейностите по проекта е предвидено за 8 март 2022 година.

Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подчерта, че целта на проекта е децата, които трябва да бъдат приобщавани и социализирани в дневния център, да станат пълноценни граждани.

„Трудната част от проекта е да изпълним дневния център със съдържание.“, допълни кметът.

Община Карлово е кандидатствала с проектно предложение за подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите: директор, социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник-възпитател.

 

Свързани статии