Правят центъра на Карлово красив и зелен/ВИДЕО/

Стартираха дейностите по проект № BG16RFOP001-1.038-0004-C01 “Реконструкция и рехабилитация на площад „20-ти юли”, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.” – приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На пресконференция по повод старта на проекта на 10 юни, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов разясни подробно същността на проекта. „Важно е да се знае, че няма да бъде направен нов площад. Целта е да запазим всички характерни за площада елементи, паралелно с това – да осигурим максимална достъпност. Реализацията няма да продължава дълго. Ще бъдат подменени амортизираните подземни комуникации. Ще се работи внимателно и поетапно, за да се избегнат затруднения за гражданите и бизнеса. Оперативната програма дава възможност за 2-годишен срок за изпълнение на проекта, но от фирмата, ангажирана с дейностите, уверяват, че е възможно обектът да бъде завършен до м. март 2022 година – в навечерието на Сирни Заговезни.“, каза кметът.

Той допълни, че настоящата сцена не е със стандартни размери. Пространството, което ще се отвори след премахването й, ще даде възможност за поставянето на по-големи сцени според мащаба на събитието. Релефните елементи от настоящата сцена ще бъдат съхранени и монтирани на подходящо място. В момента се прави възстановка на мозайката около т.нар. сух фонтан, която ще бъде възстановена в оригиналния си вид с нов материал. От 1987 година, когато е направен, централният площад не е ремонтиран, припомни кметът.

Проектът предвижда обединяване на пространството на ул. „Водопад“, нейното естествено продължение в южна посока и площад „20-ти юли“, като премахва съществуващата между тях визуална бариера. Връзката между нивата на площада, които са с различна денивелация, ще се осъществява със стъпала. Ще има участък без стъпала, подходящ за достъп на лица в неравностойно положение. Ще бъде осигурен по-директен достъп до основното ниво на площада, а обединяването на пространствата ще оживи мястото и ще го направи по-притегателно за жителите и посетителите на Карлово.

Ще бъде премахната съществуващата сцена. Предвиден е фонтан на нива, с водни завеси и атракции. Голямата монотонна водна площ ще бъде заменена с ефектна водна каскада. Ще бъде изграден метален мост със стъклен под. Запазват се съществуващите паметници и елементи с местно значение – чешма, декоративна мозайка по централната ос на площада под сухия фонтан, която ще се реновира и почисти. Състоянието на стълбите на площада е лошо, което налага тяхната реконструкция и подмяна на настилката им. Проектът предвижда цялостна реорганизация на алеите в централната част на площада.

„Проектът е плод на няколкогодишна работа, вложени са много труд и време. Той е един от важните проекти за облика на града.“, каза Красен Краев – началник отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“ в Община Карлово.

Дейностите по изпълнение на проекта, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, предвиждат организация и управление на проекта, провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители, инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор по време на строителството и рехабилитацията на площад „20-ти юли“, консултантска дейност за оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, одит на проекта. Той се явява допълнение на вече реализирания европейски проект „Благоустрояване на градската среда в гр. Карлово“.

Целта на проекта е благоустрояване на централния площад в Карлово, като се разширят неговите функции. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат извършени качествени промени в средата и ще се осигурят възможности на хората с увреждания за лесен достъп както до площадното пространство в централната градска част, така и до административните сгради, предлагащи услуги на гражданите.

Стойност на проекта е 1 532 880.00 лева. Договорът за безвъзмездна финансова помощ стартира на 25.03.2021 година.

Свързани статии