Пожарната с предупреждение за жътвения сезон

НА ВНИМАНИЕТО
НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КАРЛОВО
И ОБЩИНА СОПОТ

Във връзка с започналата жътвена кампания и увеличената опасност от възникване на пожари, РСПБЗН Карлово напомня:

1. За участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене, искрогасители и защита от статично електричество земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.
2. Преди започване на жътва е необходимо да се извърши парцелирането на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
Пожарозащитните ивици се изпълняват и за отделяне на площите от:
– горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
– автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
– от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.
Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6 м.
3. При жътва в площ над 100 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м., а в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене.
4. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи е задължително да уведомяват писмено РСПБЗН Карлово преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
5. Забранено е паленото на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях.
6. Забранено е в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища, на други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.
7. В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.

РСПБЗН КАРЛОВО

Свързани статии