Покана за обучение на МИГ Хисаря

П О К А Н А
за участие в еднодневно обучение
на екипа на МИГ ХИСАРЯ и членовете на КВО
за подпомагане на бенефициентите, работа в ИСУН 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

от името на Сдружение „Местна инициативна група ХИСАРЯ
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в еднодневно обучение на екипа и членовете на КВО на тема „Управление и отчитане на проекти по различните оперативни програми включени в СВОМР на МИГ Хисаря“
Обучението се провежда в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 и във връзка с изпълнение на Споразумение № 50-36 от 20.04.2018 г.

Мероприятието ще се проведе на 19.07.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на МИГ Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко“ № 23.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в мероприятието!

Свързани статии