БУНТОВНА ЕООД стартира първата дейност по проект с МИГ Хисаря(СНИМКИ)

Стартира първата от предвидените дейности- „Активиране, информиране и консултиране,включително психологическо подпомагане на неактивни представители на целевата група“. Бенефициент е БУНТОВНА ЕООД, договорът е сключен с МИГ Хисаря.
По проекта се предвижда да се реализират шест дейности.

Проектът BG05M9OPOO1 -2. 057- 003- C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативни стереотипи“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M90P001-2. 057 МИГ Хисаря марка 11 „Интеграция на маргинализираните общности.

Бенефециент БУНТОВНА ЕООД
Стойност: 89 510.86 лв.
Финансиране от ЕС, ЕСФ: 76 084.23 лв
Национално финансиране: 13 426. 63 лв.
Срок: 12 месеца
Министерство на труда и социалната политика
Оперативна програма „Човешки ресурси“ 2014-2020

Свързани статии