Проект „Безценните камъчета“ стартира в Хисаря

На 2-ри март, в град Хисаря, се проведе пресконференция пред местната общественост за представяне началото на проект „Безценните камъчета“, неговите цели и участващите младежки организации от България, Северна Македония и Румъния.

Основната цел на този проект е взаимното опознаване на историята, културата, бита и обичаите на Балканите, възстановяването на забравени фолклорни ценности, съхраняване и популяризиране на народните песни, танци и обреди, подобряване на междуетническия и междукултурен диалог, формирането на умения за работа по определени проблеми в мултиетнически екип. Чрез проектните дейности се цели създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност и приятелство. Партньорските организации искат да мотивират младите хора да инициират дейности, насочени към съхранение богатството на различните етноси, автентичните обичаи и фолклор.

В същото време у младите хора да бъдат изградени нравствени и естетически ценности, да се създадат предпоставки за преодоляване на предрасъдъците, расизма и дискриминацият. Реализираните дейностите ще засилят интереса и на други младежи от гр. Хисаря и региона за участие в подобен род инициативи, те ще им дадат онази основа, която да им послужи и впоследствие при формирането им като активни граждани на своите страни.
Проекта се реализира по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Свързани статии